ข้อมูลทั่วไป

ทั้งหมด

โครงสร้างองค์กร

 • อำนาจหน้าที่ของ อบต.
  30-01-2561
 • โครงสร้างหน่วยงาน
  10-01-2561
 • คณะผู้บริหาร
  นายสำราญ ฟูบุญมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง นายปรีชา ระวิงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง นางจันทรา หนุนบุญ รองนายกองค์การบร...
  18-04-2561
 • สภาตำบล
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง นายอุบล หนุนบุญ ประธานสภาอบต.ดอนดึง นางประคอง มงคลเฉลิม รองประธานสภาอบต.ดอนดึง ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ จักรแก้ว ...
  19-04-2561
 • สำนักงานปลัด
  บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.ดอนดึง ว่ าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ จักรแก้ว ตำแหน่ง ปลัด อบต.ดอนดึ ง นางสาวอรชา เมืองสว่าง ตำแหน่ง รองปลัดอบต.ดอนดึง ...
  19-04-2561
 • กองคลัง
  นางสาวสุมาลี ทองอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นางปฑิตตา โชกิตติ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นายคณิศร ธงภักดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจั...
  19-04-2561
 • กองช่าง
  นายสมภพ นาคตระกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นายปฐมชัย สุขธรรม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ...
  19-04-2561
 • ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  นางสาวขนิษฐา จำปางาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา นางวลัย พรหมเมือง ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก นางสาววารี ภูทอง ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ...
  19-04-2561

ทั้งหมด

สำหรับประชาชน

ทั้งหมด