โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร

 

สำราญ


นายสำราญ ฟูบุญมา


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

 

ปรีชา
นายปรีชา  ระวิงทอง


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

 

จันทรา

นางจันทรา  หนุนบุญ


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

 

สมนึก


นายสมนึก   สมพงษ์


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

 

 

อ่านต่อ...