สำหรับประชาชน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

อ่านต่อ...

รายงานการประชุมสภ

อ่านต่อ...

กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกปี 2561

อ่านต่อ...

คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.ดอนดึง

อ่านต่อ...

เอกสารการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล

อ่านต่อ...

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564

อ่านต่อ...

2 เอกสารแนบ(177.62 KB)

แนวปฏิบัติการเรื่องร้องเรียน

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(968.86 KB)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

อ่านต่อ...

Social Network

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(11.54 KB)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(760.00 KB)