โครงสร้างองค์กร

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(106.18 KB)

โครงสร้างหน่วยงาน

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(256.78 KB)

คณะผู้บริหาร

นายสำราญ ฟูบุญมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง นายปรีชา ระวิงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง นางจันทรา หนุนบุญ รองนายกองค์การบร...

อ่านต่อ...

สภาตำบล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง นายอุบล หนุนบุญ ประธานสภาอบต.ดอนดึง นางประคอง มงคลเฉลิม รองประธานสภาอบต.ดอนดึง ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ จักรแก้ว ...

อ่านต่อ...

8 เอกสารแนบ(312.22 KB)

สำนักงานปลัด

บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.ดอนดึง ว่ าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ จักรแก้ว ตำแหน่ง ปลัด อบต.ดอนดึ ง นางสาวอรชา เมืองสว่าง ตำแหน่ง รองปลัดอบต.ดอนดึง ...

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(51.38 KB)

กองคลัง

นางสาวสุมาลี ทองอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นางปฑิตตา โชกิตติ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นายคณิศร ธงภักดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจั...

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(27.62 KB)

กองช่าง

นายสมภพ นาคตระกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นายปฐมชัย สุขธรรม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ...

อ่านต่อ...

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวขนิษฐา จำปางาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา นางวลัย พรหมเมือง ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก นางสาววารี ภูทอง ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ...

อ่านต่อ...