ข้อมูลทั่วไป

ทั้งหมด

โครงสร้างองค์กร

 • โครงสร้าง
  แผนผังโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง โครงสร้างส่วนราชการ อบต.ดอนดึง
  21-04-2564
 • อำนาจหน้าที่ของ อบต.
  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  30-01-2561
 • คณะผู้บริหาร
  คณะผู้บริหาร นายตุ๋ย จันทเกศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง เบอร์โทรศัพท์ 082-238-5349 นายจรัญ อำพันทอง รองนายกองค์การ...
  18-04-2561
 • สภาตำบล
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง นายสด อัตตะปะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง เบอร์โทรศํพท์ 086-062-2536 นายธงชัย เปรมสวัสดิ์ รองประธ...
  19-04-2561
 • สำนักงานปลัด
  บุคลากรสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง ว่ าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ จักรแก้ว ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึ ง นางสาวอรชา เมืองสว่าง ...
  19-04-2561
 • กองคลัง
  บุคลากรกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นายสุโข ปล่องทอง ตำแหน่ง นักวิชากา...
  19-04-2561
 • กองช่าง
  บุคลากรกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง นายกอบศักดิ์ คณโฆเงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ อำนวยการต้น นายปฐมชัย ...
  19-04-2561
 • ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  บุคลากรกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง นางสาวขนิษฐา จำปางาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา -ว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ...
  19-04-2561

ทั้งหมด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทั้งหมด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งหมด

สำหรับประชาชน

ทั้งหมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

ทั้งหมด

กฎหมายและระเบียบ

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  *ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 *พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่9)พ.ศ.2560 *พระราชกฤษฏีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ใ...
  19-04-2561

ทั้งหมด

สไลด์

 • กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

   

  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 

   

   11_3

 • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ที่เริ่มใช้ในปี 2563

   

  ดาวน์โหลด

   

   

   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ที่เริ่มใช้ในปี 2563

   

  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบัภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ที่เริ่มใช้ในปี 2563 บใหม่ที่เริ่มใช้ในปี 2563 

 • ประกาศเจตนารมณ์งดรับของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส

   

  n1_1

    สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ

กิจกรรมในตำบล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งหมด

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ทั้งหมด

สถิติการให้บริการของหน่วยงาน

 • รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
  *รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดในพื้นที่ *รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลดอนดึง *รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเ...
  16-04-2564

ทั้งหมด

ข่าวประจำวัน

แผนที่

HTML แบบกำหนดเอง

ตุ๋ย 1
นายตุ๋ย  จันทเกศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

Facebook Fanpage Box

HTML แบบกำหนดเอง

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

HTML แบบกำหนดเอง