ข้อมูลทั่วไป

ทั้งหมด

โครงสร้างองค์กร

 • โครงสร้าง
  แผนผังโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง โครงสร้างส่วนราชการ อบต.ดอนดึง
  21-04-2564
 • อำนาจหน้าที่ของ อบต.
  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  30-01-2561
 • คณะผู้บริหาร
  คณะผู้บริหาร นายตุ๋ย จันทเกศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง เบอร์โทรศัพท์ 082-238-5349 นายจรัญ อำพันทอง รองนายกองค์การ...
  18-04-2561
 • สภาตำบล
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง นายสด อัตตะปะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง เบอร์โทรศํพท์ 086-062-2536 นายธงชัย เปรมสวัสดิ์ รองประธ...
  19-04-2561
 • สำนักงานปลัด
  บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.ดอนดึง ว่ าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ จักรแก้ว ตำแหน่ง ปลัด อบต.ดอนดึ ง นางสาวอรชา เมืองสว่าง ตำแหน่ง รองปลัดอบต.ดอนดึง ...
  19-04-2561
 • กองคลัง
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง -ว่าง- ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี -ว่าง- ตำแหน่ง เจ...
  19-04-2561
 • กองช่าง
  -ว่าง- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นายปฐมชัย สุขธรรม ตำแหน่ง นายช่างโยธา นายสมภพ พึ่งคร้าม ตำแหน่ง นายช...
  19-04-2561
 • ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  นางสาวขนิษฐา จำปางาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา นายธนสาร รักษี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นางวลัย พรหมเมือง ตำแหน่ง คร...
  19-04-2561

ทั้งหมด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทั้งหมด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งหมด

สำหรับประชาชน

ทั้งหมด

กฎหมายและระเบียบ

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  *ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 *พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่9)พ.ศ.2560 *พระราชกฤษฏีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ใ...
  19-04-2561

ทั้งหมด