ข้อมูลทั่วไป

ประวัติและตราสัญลักษณ์


ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
                องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  โดยได้ยกฐานะจากสภาตำบลดอนดึงขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์    พ.ศ.2540    
                องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง    อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  มีพื้นที่ประมาณ  38.07 ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  23,793.75  ไร่  มีที่ดินสาธารณประโยชน์ประมาณ 780 ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงดังนี้
                                ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
                                ด้านทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
                                ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
                                ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี
                จำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึงมีจำนวน  8   หมู่บ้าน  มีประชากรรวมทั้งสิ้น  จำนวน  4,650  คน  แยกเป็นชาย  2,320  คน  และหญิง  2,328  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  113  คน/ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  977  ครัวเรือน  รายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว  (พ.ศ.2549)  เป็นจำนวน  7,861907.16  บาท   รายจ่ายประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว  (พ.ศ.2549)  เป็นจำนวน  4,569,219.92  บาท 
                สำหรับการบริหารงานนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง  แบ่งการบริหารออกเป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึงนั่นเอง  ซึ่งฝ่ายบริหารนั้นประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกฯ  แต่งตั้งอีกจำนวน  2  คน  และเลขานุการนายกฯ  ที่นายกฯ  แต่งตั้งอีก  1  คน  ส่วนฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึงนั้นประกอบไปด้วย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมสภาฯ  จำนวน  1  คน  และรองประธานสภาฯ  ที่ประธานสภาฯ  แต่งตั้งจำนวน  1  คน  นอกจากนั้นยังประกอบไปด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมู่บ้านที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเช่นกัน  จำนวน  8  หมู่บ้าน  หมู่ละ  2  คน  รวมเป็น  16  คน  ส่วนเลขานุการสภาฯ  นั้น  ที่ประชุมสภาฯ ได้ พิจารณาผู้ที่เหมาะสมคือสมาชิกสภาฯ  จำนวน  1  คน  เป็นเลขานุการสภาฯ 
                ส่วนการบริหารงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึงนั้น  ได้แบ่งโครงสร้างสำนักงานตามแผนอัตรากำลังสามปี  (พ.ศ.2549 – 2551)  ออกเป็น  4  ส่วน  ได้แก่  1.สำนักงานปลัด  อบต.  2.ส่วนการคลัง  3.ส่วนโยธา  และ  4.ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ประกอบไปด้วยบุคลากรประจำสำนักงาน  จำนวน  18  คน  แบ่งออกเป็น  ข้าราชการประจำ  จำนวน  7  คน  ลูกจ้างประจำ  จำนวน  2  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  3  คน  และพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  6  คน  ซึ่งตามสายการบังคับบัญชาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาสูงสุด  หรือหัวหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึงก็คือ  ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ จักรแก้ว  ตำแหน่ง  นักบริหารงาน  อบต.  6 
                องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง  มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ  พัฒนา  พื้นที่ในเขตรับผิดชอบตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจ  มี  6  ด้าน  รวม  245  เรื่อง  ซึ่งกำหนดไว้  2  ลักษณะดัวยกันคือ  หน้าที่ที่ต้องทำ  และหน้าที่ที่เลือกทำโดยอิสระซึ่งสามารถจำแนกภารกิจถ่ายโอนให้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดังนี้
                1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ทั้งหมด  87  เรื่อง
                2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   ทั้งหมด  103  เรื่อง
                3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ทั้งหมด  17  เรื่อง
                4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว  ทั้งหมด  19  เรื่อง
                5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งหมด  17  เรื่อง
                6. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งหมด  2  เรื่อง
                รวมทั้งสิ้น  จำนวน  245  เรื่อง  แต่สำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  จำแนกได้  35  เรื่อง  ส่วนใหญ่ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ  หากไม่ทำแล้วประชาชนจะเสียผลประโยชน์  ยกเว้น  เรื่องการวางแผน  การดูแลแหล่งท่องเที่ยวและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวซึ่งถ่ายโอนมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ซึ่งสามารถเลือกทำได้
 
                องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึงมีจุดแข็ง  ดังต่อไปนี้
                1. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงามีการแบ่งโครงสร้างสำนักงานและจัดระบบสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน  ทำให้การดำเนินงานมีเอกภาพ  ไม่เกิดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน
                2. บุคลากรในสำนักงานมีคุณวุฒิทางด้านการศึกษาตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ตนรับผิดชอบทุกคน  ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ตนปฏิบัติเป็นอย่างดี
                3. มีจำนวนบุคลากรในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน  ทำให้การปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน
                4. หัวหน้าสำนักงานมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานสำนักงาน  ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ  เป็นอย่างดี  สามารถเป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานได้
                5. บุคลากรในสำนักงานมีความรักใคร่สามัคคี  กันเป็นอย่างดี
                6. สภาพของหมู่บ้าน  เป็นชุมชนที่อยู่รวมกันเป็นเครือญาติพี่น้องอยู่กันอย่างหนาแน่น  ทำให้ง่ายต่อการบริหารการพัฒนา  การบริหารสาธารณะต่าง ๆ  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  เป็นต้น
                7. มีเครือข่ายขององค์กรอยู่ในชุมชนในการเฝ้าระวัง  ติดตาม  และตรวจสอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
                8. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึงมีการจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ  เช่น  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  5  ปี  ,  แผนพัฒนาสามปี,  แผนการดำเนินงาน  และ  แผนอัตรากำลังสามปี  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำแผนสู่การปฏิบัติให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีทิศทางและเป็นเครื่องมือที่สำคัญ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและลดข้อจำกัดในการทำงานของหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
                9. ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึงมีระบบติดต่อสื่อสารเพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและรวดเร็ว  เช่น  อินเตอร์เน็ต
                10. หัวหน้างานแต่ละส่วนมีความเอาใจใส่และมีความสามารถตลอดจนมีเทคนิควิธีการถ่ายทอดหรือสอนงานลูกน้องที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ได้เป็นอย่างดี
                11. มีระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ  คือบัญชีงบประมาณการเบิกจ่ายทุกส่วนงานถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  สามารถตรวจสอบได้
                12. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นแนวทางในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ  ให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
 
                องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึงมีจุดอ่อน  ดังต่อไปนี้
                1. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึงมีขนาดเล็ก  คับแคบ ทำให้บรรยากาศการทำงานไม่ดีเท่าที่ควร
                2.ประชาชนขาดความรู้ในระบบการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล  และไม่เห็นความสำคัญถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา
                3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึงขาดความรู้ในบทบาทหน้าที่ของตน
                4. บุคลากรในสำนักงานที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน
                5.วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานบางชนิดมีอายุการใช้งานมากนานมากแล้วจึงไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำงาน  ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า
 
                องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึงมีโอกาส  ดังต่อไปนี้
               
                1. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึงเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน  ทำให้สามารถเข้าถึง  เข้าใจและรับรู้ปัญหา  ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน  และรวดเร็ว  เป็นผลให้มีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
                2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540  ได้บัญญัติไว้ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  โดยการกำหนดให้รัฐกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น  เป็นการสร้างความอิสระให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถตัดสินใจและดำเนินการต่าง ๆ  ได้เอง  และยังกำหนดว่า  ในปี  2549  รัฐต้องจัดสรรรายได้ให้ท้องถิ่นคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  35  ของรายได้สุทธิของรัฐ  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้น
                3. มีกฎหมายพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณ  และบุคลากร  มีการตอบรับของหน่วยงานภาครัฐ  ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนของหน่วยงาน  รวมทั้งมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจ
                4. นโยบายของรัฐบาลและแผนระดับประเทศ  ให้ความสำคัญกับการบริหารงานในระดับท้องถิ่นค่อนข้างมาก
                5. หัวหน้าสำนักงานเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานโดยการสนับสนุนให้รับการศึกษาเพื่อคุณวุฒิและส่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  ที่จำเป็นในการนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
 
                องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึงมีอุปสรรค/ภัยคุกคาม  ดังต่อไปนี้
                1. การถ่ายโอนภารกิจส่วนใหญ่เป็นงานย่อย  บ้างก็มีความซ้ำซ้อนกันซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า  ที่ผ่านมาหน่วยงานส่วนกลางเองมีการทำงานซ้ำซ้อนกัน  และต่างคนต่างทำ  ดังนั้น  เมื่อถึงเวลาถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบลก็ต่างคนต่างถ่ายโอนมาเช่นกัน  จึงทำให้มีภารกิจถ่ายโอนเป็นจำนวนมาก  นอกจากนั้นยังไม่คำนึงถึงขีดความสามารถและขนาดของท้องถิ่นทำให้ท้องถิ่นทุกระดับทั้งใหญ่  กลาง  เล็ก  มีหน้าที่ที่ต้องทำเช่นเดียวกัน
                2.เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำให้การดำเนินการพัฒนาหยุดชักงัก
                3.ระบบการทำงานในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง  กรณีการประกาศสอบราคาและการเปิดซองประมูลงาน  ยังยึดถือระบบฮั้วประมูลงานอยู่
 
                ดังนั้นในการศึกษาความพร้อมและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง  จะก่อประโยชน์ให้กับข้าราชการและผู้บังคับบัญชาในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง  ที่จะปรับปรุงหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นบทเรียนสำคัญให้กับหน่วยงานอื่นต่อไป
 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
                1. ศึกษาความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง
                2. ศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง
 
สมมุติฐานของการศึกษา
                1. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึงมีระดับความพร้อมสูง
                2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึงมีระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูง
 
 
ขอบเขตของการศึกษา
                ศึกษาความพร้อมและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง  โดยใช้แบบสอบถามกับผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงาน  จำนวน  50  คน  ในระหว่างเดือน  พฤษภาคม 51
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
                การทราบความพร้อมและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
                1. อบต.  หมายถึง  อบต.ดอนดึง  สถานที่ตั้ง ต.ดอนดึง  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
                2. ความพร้อมด้านบุคลากร  หมายถึง  ความพร้อมของจำนวนข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่ของ  อบต.  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่ของ  อบต.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่ของ  อบต.  ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  และสมาชิกสภา  อบต.
                3. ความพร้อมด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์  หมายถึง  ความพร้อมของ  อบต.  ในด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ของ  อบต.  ซึ่งประกอบด้วย  สถานที่ตั้งสำนักงาน  อบต.  เหมาะสมกับสภาพชุมชนและท้องถิ่น  ความสะดวกในการเดินทางระหว่างสำนักงาน  อบต.  กับชุมชน  สำนักงานมีสภาพกว้างขวางเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  และวัสดุอุปกรณ์มีจำนวนเพียงพอและมีคุณภาพในการปฏิบัติ
                4. ความพร้อมด้านงบประมาณ  หมายถึง  ความพร้อมในด้าน  การมีงบประมาณในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ  การบริหารงบประมาณของผู้บริหาร  การตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณของ  อบต.  และการประเมินการใช้งบประมาณของ  อบต.
                5. ความพร้อมด้านบริหารและการจัดการ  หมายถึง  โครงสร้างการบริหารงานของ  อบต.  นโยบายในการบริหารงาน  มาตรฐานการบริหารงานบุคล  การส่งเสริมพัฒนาข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  ส่งเสริมพัฒนาสมาชิกสภา  อบต.  ควบคุมการปฏิบัติงานของ  อบต.  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ  อบต.
                6. ความพร้อมด้านการประสานงานและการประชาสัมพันธ์  หมายถึง  ความพร้อมของ  อบต.  ในด้านการประสานงานและการประชาสัมพันธ์กับชุมชน  ซึ่งประกอบด้วยการสำรวจข้อมูลในพื้นที่เพื่อการประสานในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง  อบต.  กับชุมชน  การจัดประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชน  ชุมชน  องค์กรเอกชน  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ  อบต.  เป็นศุนย์ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ในชุมชน
                7. การดำเนินงานของ  อบต.  หมายถึง  ระดับการดำเนินงานของ  อบต.  ในหน้าที่ของ  อบต.  ทั้งในด้านมีหน้าที่ต้องทำ  และด้านที่อาจเลือกทำ  ประกอบด้วย  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ  การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ  การจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  การจัดให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  การส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และคนพิการ  การบำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา  การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์  การจัดให้มีตลาด  การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  การบำรุงส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร  การจัดให้มีและบำรุงสถานที่รักษาคนเจ็บไข้  การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้า  หรือแสงสว่างสาธารณะ  และการจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 

อ่านต่อ...