สำหรับประชาชน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

*คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

*คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

*คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน

*คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์

*คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

*คู่มือการแจ้งขุดดิน

*คู่มือการแจ้งถมดิน

*คู่มือการรับชำระภาษีป้าย

*คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

*คู่มือการลงทะเบียนและยืนคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

*คู่มือการลงทะเบียนและยืนคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

*คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต 


อ่านต่อ...