สำหรับประชาชน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน อบต.ดอนดึง

*คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ

*คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่(1)

*คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

*คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

*คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

*คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย

*คู่มือการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

*คู่มืองานธุรการ

*คู่มือแนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ

*คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย

*คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

*คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม

อ่านต่อ...