โครงสร้างองค์กร

สภาตำบล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

สด1

นายสด  อัตตะปะ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

เบอร์โทรศํพท์ 086-062-2536 

ธงชัย 1

นายธงชัย  เปรมสวัสดิ์

รองประธานสภาอบต.ดอนดึง

เบอร์โทรศัพท์ 087-915-9207

 

 
วีระศักดิ์ 1

ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์  จักรแก้ว

เลขานุการสภาอบต.ดอนดึง

เบอร์โทรศัพท์ 089-787-5533

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

 พีระพัฒน์ 1

นายพีระพัฒน์  กองทอง

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่ 1

เบอร์โทรศัพท์ 082-603-7343

 
สุมิตร1 

นายสุมิตร์  แบ้มเจริญ

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่ 3

เบอร์โทรศัพท์ 081-1428683

สถิตย์ 1 

นายสถิตย์  หนุนบุญ

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่ 4

เบอร์โทรศัพท์ 098-481-3782

 
สมาน1 

นายสมาน  ภูมิพัท

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่ 5

เบอร์โทรศัพท์ 062-473-7229

 

สมจิตร์ 1

นายสมจิตร์  เมฆลอย

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่ 6

เบอร์โทรศัพท์ 062-216-0139

 
ประทิน 2 

นางประทิน  ทองสุข

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่ 8

เบอร์โทรศัพท์ 086-205-2964

     

 

อ่านต่อ...