โครงสร้างองค์กร

สภาตำบล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

อุบล

นายอุบล  หนุนบุญ

ประธานสภาอบต.ดอนดึง

นางประคอง   มงคลเฉลิม

รองประธานสภาอบต.ดอนดึง

 
ปลัด2

ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์  จักรแก้ว

เลขานุการสภาอบต.ดอนดึง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

เกษม ฟูบุญมา

นายเกษม   ฟูบุญมา

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่ 1

 
สมบัต

นายจำนงค์  มหายันทะ

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่ 1

นายสด

นายสด  อัตตะปะ

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่ 2

 
โสภา

นายโสภา  แก้วม่วง

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่ 2

สมบัติ  เขตตะ

นายสมบัติ  เขตตะ

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่ 3

 
ประยูร

นายประยูร  หลวงจันทร์

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่ 3

-

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่ 4

 
นายกี

นายกี  พิลาดี

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่ 5

-

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่ 5

 
สมจิตร

นายสมจิตร์  เมฆลอย

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่ 6

อุบล สายปัญญา

นายอุบล  สุทธิปัญญา

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่ 6

 
นักรบ
นายนักรบ  นาคทรัพย์

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่ 7

ธงชัย

นายธงชัย  เปรมสวัสดิ์

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่7 

 
หมู่ 8

นายเด็จ มั่งมี

สมาชิกสภาอบต.ดอนดึง หมู่ที่8 

อ่านต่อ...

8 เอกสารแนบ(312.22 KB)