โครงสร้างองค์กร

สำนักงานปลัด

บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.ดอนดึง

ปลัด2

ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์  จักรแก้ว

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ดอนดึ

อรชา

นางสาวอรชา  เมืองสว่าง

ตำแหน่ง รองปลัดอบต.ดอนดึง

นันท์นภัส

นางนันท์นภัส  มีคุณ

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

 
 
รติ

นายรติ   มโหฬาร

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

 
พี่เก๋

นางสาวกุลนาถ  สุขสด

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นิยม

นางนิยม นาน้ำเชี่ยว

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

 
วันวิสา

นางสาววันวิสา  สะดี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ธนารัตน์

นางสาวธนารัตน์  พรหมเมือง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
บุญธรรม

นายบุญธรรม  หอมจันทร์

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

สนนึก

นายสมนึก   วงษ์จันนา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

 
ประทีบ

นายวายุราช  จองสุข

ตำแหน่ง นักการภารโรง

มนตรี

นายมนตรี  ทั่งทอง

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

 
สุพิน แก้วเจริญ

นายสุพิน  แก้วเจริญ

ตำแหน่ง  ยาม

นายพัชรพล  มงคลเฉลิม

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ผช.ป้องกันฯ)

 

นางสาวรัตนา  มีโถ

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

 
 

 

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(51.38 KB)