โครงสร้างองค์กร

กองคลัง

 

 อรชา
นางสาวอรชา เมืองสว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปทิตตา  โชกิตติ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

นางปฑิตตา  โชกิตติ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 
-ว่าง-
 
 
 
 

 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

วรรณวิภา

นางสาววรรณวิภา  ฟูบุญมา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 

 
นวพร

นางสาวนวพร  พานทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 
 
 

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(27.62 KB)