โครงสร้างองค์กร

กองคลัง

 

 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 
-ว่าง- 

 

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 
 
 
-ว่าง-
 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
วรรณวิภา

นางสาววรรณวิภา  ฟูบุญมา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 

 
นวพร

นางสาวนวพร  พานทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 
 
 

อ่านต่อ...