โครงสร้างองค์กร

กองคลัง

 

พี่หน่อย

นางสาวสุมาลี  ทองอินทร์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

นางปทิตตา  โชกิตติ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

นางปฑิตตา  โชกิตติ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 
ไอซ์

นายคณิศร  ธงภักดิ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

วรรณวิภา

นางสาววรรณวิภา  ฟูบุญมา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 

 
นวพร

นางสาวนวพร  พานทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 
 
 

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(27.62 KB)