โครงสร้างองค์กร

กองช่าง

 

 

-ว่าง-

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ช่างโต้ง

นายปฐมชัย  สุขธรรม

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

 
เก่ง_1

นายสมภพ  พึ่งคร้าม

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

อ่านต่อ...