ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสภาพทั่วไป

      

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น      

        2.1    ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง      
          (1)    ที่ตั้ง   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ตำบลดอนดึง  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัด   
ลพบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านหมี่  ห่างจากตัวอำเภอบ้านหมี่  15 กิโลเมตร  มีอาณาเขต      
ติดต่อ ดังนี้      
 - ทิศเหนือ จรด ตำบลชอนม่วง  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี   
 - ทิศใต้ จรด ตำบลหินปัก  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี   
 - ทิศตะวันออก จรด ตำบลชอนสารเดช  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี   
 - ทิศตะวันตก จรด ตำบลหนองเมือง  อำเภอบ้านหมี่  จัหวัดลพบุรี   
      

          (2)       เนื้อที่      
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง  มีเนื้อที่  จำนวน  38.07  ตารางกิโลเมตร หรือ  23,793.75  ไร่  มีที่ดิน     
สาธารณะประโยชน์ประมาณ  780  ไร่      

      
        
  (3)       ภูมิประเทศ      
 
- สภาพพื้นที่ทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ดอนติดภูเขา  และสภาพพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูง  ฉะนั้นพื้นที่       
จึงเหมาะแก่การเพราะปลูกพืชไร่  ประกอบด้วย  8  หมู่บ้าน      
      
 1. หมู่ที่ 1 บ้านกระเบากลัก  นายอินตา  คุรุคราม  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
 2. หมู่ที่ 2 บ้านกุดขาม  นายบุญจันทร์  มงคลเฉลิม  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
 3. หมู่ที่ 3 บ้านแหลมเพิ่ม  นายจรัญ  อำพันทอง  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
 4. หมู่ที่ 4 บ้านโป่งแค  นายสุกัญญา  หนุนบุญ  ตำแหน่ง  กำนันตำบลดอนดึง  
 5. หมู่ที่ 5 บ้านน้ำบ่อ  นายบุญช่วย  ฉายเพ็ชร  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
 6. หมู่ที่ 6 บ้านน้ำสร้าง  นายธนู  ร้อยแก้ว  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
 7. หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ล้อม  นายนกแก้ว  ดำเนินลอย  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
 8. หมู่ที่ 8 บ้านกระเบากลักพัฒนา  นางอริสรา  ลายภูคำ  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  
    
      
         
 (4)  ท้องถิ่นอื่นในตำบล      
 
-  จำนวนเทศบาล  - แห่ง  
  -  จำนวนสุขาภิบาล  - แห่ง  

อ่านต่อ...