โครงสร้างองค์กร

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

scan0002f

นางสาวขนิษฐา  จำปางาม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา

 

 

  

เอ็ม 

นายธนสาร  รักษี

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

 

 

 
วลัย พรหมเมือง

นางวลัย พรหมเมือง

ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 

 
กิ่งกาญ

นางสาววารี ภูทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

 
รุ่งนภา

นางสาวรุ่งอรุณ  บุญหนุน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางจีระนันท์  จักรแก้ว

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ถวืน

นางถวิล   แสงเรือง 

ตำแหน่ง นักการภารโรง

 

อ่านต่อ...