ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสภาพสังคม

สภาพทางสังคม


 (1)    การศึกษา     
   โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน 3 แห่ง
   โรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส)   จำนวน 1 แห่ง
   โรงเรียนอาชีวศึกษา   จำนวน  - แห่ง
   โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง   จำนวน  - แห่ง
   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   จำนวน  1 แห่ง

 (2)    สถาบันและองค์กรทางศาสนา     
 
  วัด/สำนักสงฆ์   จำนวน 9 แห่ง
 ลำดับที่ รายชื่อวัด/สำนักสงฆ์  
 1 วัดใหม่ทรงธรรม  1 มหานิกาย 
 2 วัดกุดขาม  2 มหานิกาย 
 3 วัดแหลมเพิ่ม  3 มหานิกาย 
 4 วัดโป่งแค  4 มหานิกาย 

    
 
5 วัดศรีบรรพต(วัดน้ำบ่อ)    
 6 วัดน้ำสร้าง  6 มหานิกาย 
 7 วัดหนองไผ่ล้อม  7 มหานิกาย 
 8 วัดพุทธรรม  7 มหานิกาย 
 9 วัดกระเบากลัก  8 มหานิกาย 
      
   มัสยิด   จำนวน  - แห่ง
   ศาลเจ้า    จำนวน  - แห่ง
   โบสถ์   จำนวน  - แห่ง
   มีหอกระจายข่าวไร้สายประจำหมู่บ้าน ครบทั้ง  8  หมู่   จำนวน 30 จุ

      
 
(3)  สาธารณสุข     
  
โรงพยาบาลของรัฐบาล   จำนวน  - แห่ง
   สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน   จำนวน 1 แห่ง
   สถานพยาบาลเอกชน   จำนวน  - แห่ง
   ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จำนวน  - แห่ง
   อัตรามีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 %    
 

 (4)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
  
สถานีตำรวจ (ที่พักสายตรวจ)   จำนวน  - แห่ง
   สถานีดับเพลิง   จำนวน  - แห่ง

      
การบริการพื้นฐาน      
 (1) การคมนาคม     
  
ถนนลาดยาง   จำนวน 4 สาย
   ถนนลูกรัง   จำนวน 20 สาย
   รถโดยสารประจำทาง  สายบ้านหมี่ - หนองม่วง   จำนวน 1 สาย

 (2) การโทรนาคม     
  
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ประจำตำบล)   จำนวน 1  แห่ง
   ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   จำนวน 15  แห่ง
   สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ   จำนวน  -  แห่ง

 (3)    การไฟฟ้า     
  
ปัจจุบันราษฎรทุกหมู่บ้าน  มีการใช้ไฟฟ้าประมาณ   95 %        
 (4)  แหล่งน้ำธรรมชาติ     
   ลำน้ำ, ลำห้วย  จำนวน 5 แห่ง 
   บึง, หนอง และอื่นๆ  จำนวน 5 แห่ง 

 (5)  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น     
 
  ฝาย  จำนวน 10 แห่ง 
   บ่อน้ำตื้น  จำนวน 5 แห่ง 
   บ่อโยก  จำนวน 34 แห่ง 
   บ่อประปา  จำนวน 14 แห่ง    ; ;    
   อื่น ๆ   สระ  จำนวน 5 แห่ง     
  
      
ข้อมูลอื่นๆ      
 
(1)  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขต  อบต.)      
  -  มีภูเขา 2 ลูก  ซึ่งมีถ้ำขนาดใหญ่และถ้ำขนาดเล็ก  จำนวนวมาก อาทิ  ถ้ำพระใหญ่  ถ้ำพระเพชร ถ้ำค้าง     
คาว  ถ้ำพระนอน เป็นต้น      
  -  มีมูลค้างคาวจำนวนหนึ่ง     

 (2)  มวลชนจัดตั้ง     
   ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน  1  รุ่น  จำนวน 120  คน
   ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน   จำนวน 40  คน
   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน  4  รุ่น   จำนวน 78  คน
      

ศักยภาพในตำบล      
ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล      
    1. จำนวนบุคลากร   จำนวน 20  คน
        ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน 8  คน
        ตำแหน่งในส่วนการคลัง    จำนวน 6 คน
        ตำแหน่งในส่วนโยธา    จำนวน 3  คน
        ตำแหน่งในส่วนการศึกษา    จำนวน 3 คน
      
    2. ระดับการศึกษาของบุคลากร     
        ประถมศึกษา    จำนวน 3  คน
        มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    จำนวน 5คน
        ปริญญาตรี    จำนวน 10  คน
        สูงกว่าปริญญาตรี    จำนวน 4  คน

   3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล     
             ประจำปีงบประมาณ   2552   จำนวน 13,727,131.28  บา ท  แยกเป็น
             รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง   จำ นวน 163,340.10  บาท 
             รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้   จำนวน 7,749,812.57 บาท 
             เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   จำนวน 5,733,934.2 0  บาท 
 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาติ  จำนวน  -  บาท 
 รายได้จากทรัพย์สิน  จำนวน 36,915.41บาท 
 รายได้เบ็เตล็ด  จำนวน 43,129.00 บาท 
      

ข. ศักยภาพของชุมชน และพื้นที่      
 1.  การรวมกลุ่มของประชาชน     
  รวมกลุ่มทุกประเภท  จำนวน      กลุ่ม
 แยกประเภทกลุ่ม     
   กลุ่มอาชีพ   จำนวน  12    กลุ่ม
   กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   จำนวน  6    กลุ่ม
   กลุ่มอื่น ๆ   จำนวน   -    กลุ่ม
 2. จุดเด่นของพื้นที่     
   หมู่ที่ 1,2,3  และหมู่ที่  8  มีพื้นที่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่  ปลูกอ้อย  และปลูกข้าวจะได้ผลดี     
   หมู่ที่ 4  และหมู่ที่ 6  มีพื้นที่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่  ปลูกข้าวโพด  และปลูกฝ้ายจะได้ผลดี     
   หมู่ที่ 5  และหมู่ที่ 7  มีพื้นที่เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์  เลี้ยงโคนม  โคเนื้อ  และปลูกข้าว     
      
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น      
 (1)  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล     
  -  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง  มีโครงสร้างดังนี้     
   คณะผู้บริหาร    จำนวน 4  คน
   สภาองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน 16  ; ; คน
   พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ   จำนวน 9   คน
   พนักงานจ้าง   จำนวน 11  คน
  -  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง  แบ่งส่วนราชการเป็น  3   ส่วน ดังนี้     
    สำนักงานปลัด อบต.   จำนวน 8  คน
    ส่วนการคลัง   จำนวน 6  คน
    ส่วนโยธา   จำนวน 3  คน
    ส่วนการศึกษา   จำนวน 3  คน

      
            มีการบริหารโดยระบบคณะผู้บริหาร  มีพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะผู้บริหาร  
             กำหนด ตามแนวทางความต้องการของประชาชนและส่วนราชการอื่นมอบหมาย

อ่านต่อ...