การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

*การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

*การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

*หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

*หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

*หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

อ่านต่อ...

6 เอกสารแนบ(41,541.12 KB)