การส่งเสริมความโปร่งใส

การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม

หน่วยงานมีโครงการที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมแต่ไม่สามารพดำเนินการได้เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด-19

อ่านต่อ...