โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร

 

 

 

คณะผู้บริหาร

 

ปลัด2


ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์  จักรแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

เบอร์โทรศัพท์ 089-787-5533

 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

โทร -

 

 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

โทร -

 

 


 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

โทร -

 

 

 

พนักงานส่วนตำบล

 

ปลัด2 

ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์  จักรแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

โทร 092-6242414

 

อรชา
นางสาวอรชา  เมืองสว่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

โทร 095-1652733

 1_9         อรชา          ช่างโต้ง        scan0002f  

       นางนันท์นภัส  มีคุณ                              นางสาวอรชา เมืองสว่าง                               นายปฐมชัย  สุขธรรม                        นางสาวขนิษฐา  จำปางาม            

        หัวหน้าสำนักปลัด                รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทน      นายช่างโยธา ปฏิบัตหน้าที่แทน                 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ                   โทร 091-2586419                                    ผู้อำนวยการกองคลัง                                 ผู้อำนวยการกองช่าง                          โทร 089-9352871

                                                                                   โทร  095-1652733                                           โทร 081-7748178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...