โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร

 

 

 

คณะผู้บริหาร

 

สำราญ


นายสำราญ ฟูบุญมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

โทร 092-6242414

 

ปรีชา
นายปรีชา  ระวิงทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

โทร 080-6633659

 

จันทรา

นางจันทรา  หนุนบุญ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

087-9714651

 

สมนึก


นายสมนึก   สมพงษ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

โทร 082-2654691

 

 

 

พนักงานส่วนตำบล

 

ปลัด2 

ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์  จักรแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

โทร 092-6242414

 

อรชา
นางสาวอรชา  เมืองสว่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

โทร 095-1652733

 1_9        พี่หน่อย 1       พี่เสือ    scan0002f  

          นางนันท์นภัส  มีคุณ                         นางสาวสุมาลี  ทองอินทร์                   นายไพรโรจน์  นิ่มเรือง                นางสาวขนิษฐา  จำปางาม            

           หัวหน้าสำนักปลัด                               ผู้อำนวยการกองคลัง                        ผู้อำนวยการกองช่าง               ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

          โทร 091-2586419                             โทร 084-3386855                           โทร 085-9444079                      โทร 089-9352871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...