โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร

 

 

 

คณะผู้บริหาร

 

ตุ๋ย 1


นายตุ๋ย  จันทเกศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

เบอร์โทรศัพท์ 082-238-5349

 

จรัญ 1

นายจรัญ  อำพันทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

โทร 089-083-8180

 

 ไสว 1

 นายไสว  ต้นทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

โทร 089-803-5555

 

 


นพชัย 1

นายนพชัย หมอกเมฆ 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

โทร 082-254-7721

 

 

 

พนักงานส่วนตำบล

 

ปลัด2 

ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์  จักรแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

โทร 092-6242414

 

อรชา
นางสาวอรชา  เมืองสว่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

โทร 095-1652733

 1_9   scan0002f       ช่างโต้ง        scan0002f  

       นางนันท์นภัส  มีคุณ                              นางสาวขนิษฐา จำปางาม                            นายปฐมชัย  สุขธรรม                        นางสาวขนิษฐา  จำปางาม            

         หัวหน้าสำนักปลัด                       ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน         นายช่างโยธา ปฏิบัตหน้าที่แทน                 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ               โทร 091-258-6419                                    ผู้อำนวยการกองคลัง                                 ผู้อำนวยการกองช่าง                         โทร 089-935-2871

                                                                                 โทร  089-9352871                                         โทร 081-774-8178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...