โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร

 

สำราญ


นายสำราญ ฟูบุญมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

โทร 092-6242414

 

ปรีชา
นายปรีชา  ระวิงทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

โทร 080-6633659

 

จันทรา

นางจันทรา  หนุนบุญ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

087-9714651

 

สมนึก


นายสมนึก   สมพงษ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

โทร 082-2654691

 

 

อ่านต่อ...