สำหรับประชาชน

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการรักษาราชการ

ตามเอกสารแนบ

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(177.35 KB)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

ตามเอกสารแนบ

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(1,881.61 KB)

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

อ่านต่อ...

แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ช่วยเหลือด้านกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

อ่านต่อ...

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

อ่านต่อ...

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

*รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(16,645.71 KB)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

* ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2564 * ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 * ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต...

อ่านต่อ...

3 เอกสารแนบ(324.68 KB)

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน อบต.ดอนดึง

*คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ *คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่(1) *คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ *คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ...

อ่านต่อ...

เอกสารการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล

อ่านต่อ...

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

*คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ *คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ *คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด...

อ่านต่อ...