สำหรับประชาชน

ขอเชิญประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ...

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง ๒๕๖๒

อ่านต่อ...

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อ่านต่อ...

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖2

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

อ่านต่อ...

แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ช่วยเหลือด้านกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

อ่านต่อ...

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

อ่านต่อ...

จองบัตรคิวขอรับบริการออนไลน์

อ่านต่อ...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

อ่านต่อ...

รายงานการประชุมสภ

อ่านต่อ...