สำหรับประชาชน

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

อ่านต่อ...

แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ช่วยเหลือด้านกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

อ่านต่อ...

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

อ่านต่อ...

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

>รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(15,403.95 KB)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

* ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2564 * ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 * ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต...

อ่านต่อ...

3 เอกสารแนบ(324.68 KB)

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน อบต.ดอนดึง

*คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ *คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่(1) *คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ *คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ...

อ่านต่อ...

เอกสารการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล

อ่านต่อ...

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

*คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ *คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ *คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด...

อ่านต่อ...

ข้อมูลสำนักปลัด

สำนักปลัด อบต. – ข้อมูลสำหรับประชาชน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บร...

อ่านต่อ...

ข้อมูลส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง – ข้อมูลสำหรับประชาชน ส่วนการคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การ...

อ่านต่อ...