กฎหมายและระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

*ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 *พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่9)พ.ศ.2560 *พระราชกฤษฏีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ใ...

อ่านต่อ...