ข้อมูลทั่วไป

ประวัติและตราสัญลักษณ์

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยได้ยกฐานะจากสภาตำบลดอนดึงขึ้นเป็นองค์การบริห...

อ่านต่อ...

ข้อมูลสภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง (1) ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล...

อ่านต่อ...

ข้อมูลสภาพสังคม

สภาพทางสังคม (1) การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน - แห่ง โรงเรียน...

อ่านต่อ...

วิสัยท้ศน์ / พันธกิจ

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(281.26 KB)

ข้อมูลหมู่บ้านและจำนวนประชากร

อ่านต่อ...

การบริการขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ...