โครงสร้างองค์กร

โครงสร้าง

แผนผังโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง โครงสร้างส่วนราชการ อบต.ดอนดึง

อ่านต่อ...

2 เอกสารแนบ(4,554.14 KB)

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(106.18 KB)

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร นายตุ๋ย จันทเกศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง เบอร์โทรศัพท์ 082-238-5349 นายจรัญ อำพันทอง รองนายกองค์การ...

อ่านต่อ...

สภาตำบล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง นายสด อัตตะปะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง เบอร์โทรศํพท์ 086-062-2536 นายธงชัย เปรมสวัสดิ์ รองประธ...

อ่านต่อ...

สำนักงานปลัด

บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.ดอนดึง ว่ าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ จักรแก้ว ตำแหน่ง ปลัด อบต.ดอนดึ ง นางสาวอรชา เมืองสว่าง ตำแหน่ง รองปลัดอบต.ดอนดึง ...

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(51.38 KB)

กองคลัง

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง -ว่าง- ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี -ว่าง- ตำแหน่ง เจ...

อ่านต่อ...

กองช่าง

-ว่าง- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นายปฐมชัย สุขธรรม ตำแหน่ง นายช่างโยธา นายสมภพ พึ่งคร้าม ตำแหน่ง นายช...

อ่านต่อ...

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวขนิษฐา จำปางาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา นายธนสาร รักษี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นางวลัย พรหมเมือง ตำแหน่ง คร...

อ่านต่อ...