โครงสร้างองค์กร

โครงสร้าง

โครงสร้างองค์กร โครงสร้างส่วนราชการ อบต.ดอนดึง

อ่านต่อ...

2 เอกสารแนบ(2,345.81 KB)

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(106.18 KB)

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ จักรแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง โทร 092-6242414 รองนาย...

อ่านต่อ...

สภาตำบล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง นายอุบล หนุนบุญ ประธานสภาอบต.ดอนดึง นางประคอง มงคลเฉลิม รองประธานสภาอบต.ดอนดึง ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ จักรแก้ว ...

อ่านต่อ...

8 เอกสารแนบ(312.22 KB)

สำนักงานปลัด

บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.ดอนดึง ว่ าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ จักรแก้ว ตำแหน่ง ปลัด อบต.ดอนดึ ง นางสาวอรชา เมืองสว่าง ตำแหน่ง รองปลัดอบต.ดอนดึง ...

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(51.38 KB)

กองคลัง

นางสาวอรชา เมืองสว่าง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นางปฑิตตา โชกิตติ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ...

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(27.62 KB)

กองช่าง

-ว่าง- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นายปฐมชัย สุขธรรม ตำแหน่ง นายช่างโยธา นายสมภพ พึ่งคร้าม ตำแหน่ง นายช...

อ่านต่อ...

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวขนิษฐา จำปางาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา นายธนสาร รักษี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นางวลัย พรหมเมือง ตำแหน่ง คร...

อ่านต่อ...