โครงสร้างองค์กร

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(106.18 KB)

โครงสร้างหน่วยงาน

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(256.78 KB)

คณะผู้บริหาร

นายสำราญ ฟูบุญมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง โทร 092-6242414 นายปรีชา ระวิงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง โทร 080-6633659 นางจันท...

อ่านต่อ...

สภาตำบล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง นายอุบล หนุนบุญ ประธานสภาอบต.ดอนดึง นางประคอง มงคลเฉลิม รองประธานสภาอบต.ดอนดึง ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ จักรแก้ว ...

อ่านต่อ...

8 เอกสารแนบ(312.22 KB)

สำนักงานปลัด

บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.ดอนดึง ว่ าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ จักรแก้ว ตำแหน่ง ปลัด อบต.ดอนดึ ง นางสาวอรชา เมืองสว่าง ตำแหน่ง รองปลัดอบต.ดอนดึง ...

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(51.38 KB)

กองคลัง

นางสาวสุมาลี ทองอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นางปฑิตตา โชกิตติ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นายคณิศร ธงภักดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจั...

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(27.62 KB)

กองช่าง

นายไพรโรจน์ นิ่มเรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นายปฐมชัย สุขธรรม ตำแหน่ง นายช่างโยธา นายสมภพ พึ่งคร้าม ตำแหน่ง นายช่างโยธ...

อ่านต่อ...

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวขนิษฐา จำปางาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา นายธนสาร รักษี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นางวลัย พรหมเมือง ตำแหน่ง คร...

อ่านต่อ...