แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2562-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

อ่านต่อ...

2 เอกสารแนบ(3,311.42 KB)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

*รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(401.05 KB)

แผนขับเคลื่อนหน่วยนงาน

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(19.68 KB)

รายงานผลดำเนินงานประจำปี 2564

*รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(810.29 KB)

แผนดำเนินงานประจำปี 2565

*แผนดำเนินงานประจำปี 2565

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(724.33 KB)

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(69.19 KB)

ข้อบัญญัติตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส่วนที่ 1) ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส่วนที่ 2) รายงานงบประมาณการรายรับ ประจำปีง...

อ่านต่อ...

3 เอกสารแนบ(63,507.61 KB)

รายงานการประชุมสภาฯ

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(247.40 KB)

องค์การการแห่งการเรียนรู้

อ่านต่อ...

แผนพัฒนาบุคลากร

อ่านต่อ...