แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนขับเคลื่อนหน่วยนงาน

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(19.68 KB)

รายงานผลดำเนินงานประจำปี 2563

*ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง ประจำปีงบประมาณ 2563 *รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

อ่านต่อ...

2 เอกสารแนบ(1,015.55 KB)

แผนดำเนินงานประจำปี 2564

* แผนดำเนินการประจำปี 2564 * รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

อ่านต่อ...

2 เอกสารแนบ(14,481.18 KB)

แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2562-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง

อ่านต่อ...

2 เอกสารแนบ(3,311.42 KB)

แผนการจัดหาพัสดุ

อ่านต่อ...

2 เอกสารแนบ(1,688.31 KB)

ข้อบัญญัติตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

*ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(52,045.68 KB)

รายงานการประชุมสภาฯ

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(247.40 KB)

องค์การการแห่งการเรียนรู้

อ่านต่อ...

แผนพัฒนาบุคลากร

อ่านต่อ...

ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบต.ดอนดึง

อ่านต่อ...