การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คำสั่งการบริหารงานบุคคล

-คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง -คำสั่งกำหนดงาน การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบห...

อ่านต่อ...

3 เอกสารแนบ(7,721.48 KB)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

*รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(726.74 KB)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

*การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร *การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร *หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร *หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ *หลักเกณฑ์การ...

อ่านต่อ...

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

*การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(609.51 KB)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

* ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 * แ ผนพัฒนาบุคลากร

อ่านต่อ...

2 เอกสารแนบ(652.21 KB)