การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

1)การวางแผนกำลังคน 2)การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3)การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4)การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 5)การสรรหาคนดีคนเก่ง 6)การพัฒนาบุคลากร ...

อ่านต่อ...

8 เอกสารแนบ(7,860.00 KB)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

*การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร *การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร *หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร *หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร *หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลัง...

อ่านต่อ...

6 เอกสารแนบ(41,541.12 KB)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(548.24 KB)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(1,300.66 KB)