การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

>มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน >กำหนดแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2...

อ่านต่อ...

2 เอกสารแนบ(866.32 KB)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

*การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(189.37 KB)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

»แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 2565

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(574.35 KB)

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

*การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(205.11 KB)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

»รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน »รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือ...

อ่านต่อ...

2 เอกสารแนบ(728.28 KB)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

»รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) »รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประปีงบประมาณ 2564 (ครั้งท...

อ่านต่อ...

3 เอกสารแนบ(1,071.31 KB)

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

*แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(1,390.54 KB)

การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม

หน่วยงานมีโครงการที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมแต่ไม่สามารพดำเนินการได้เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด-19

อ่านต่อ...

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

*คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(203.58 KB)