การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

>มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(669.40 KB)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

>แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(189.13 KB)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(575.80 KB)

การดำนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

>รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(196.42 KB)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

>รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน >รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

อ่านต่อ...

2 เอกสารแนบ(693.14 KB)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

>รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(346.55 KB)

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>บันทึกการอนุมัติประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564 > แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564

อ่านต่อ...

2 เอกสารแนบ(1,067.98 KB)

การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม

หน่วยงานมีโครงการที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมแต่ไม่สามารพดำเนินการได้เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด-19

อ่านต่อ...

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

> ประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง > หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ...

อ่านต่อ...

2 เอกสารแนบ(178.23 KB)