รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562-31 มี.ค.2633

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(2,933.84 KB)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(757.15 KB)

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ม.ค.-มี.ค2564)

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(649.92 KB)

ข้อมูลรายรับ -จ่าย ประจำไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(627.13 KB)